Is werkweigering reden voor ontslag op staande voet?

Is werkweigering reden voor ontslag op staande voet?

Ten eerste moet er sprake zijn van een dringende reden. Hierbij moet gedacht worden aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer, zoals diefstal, mishandeling, alcoholmisbruik op het werk of een grove belediging. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet zijn.

Wat is een passende functie bij herplaatsing?

Herplaatsing: passende functie Een functie is passend als deze aansluit bij uw opleiding, ervaring en bekwaamheid. Of er een passende functie is, hangt af van: een beschikbare vacature binnen een redelijke termijn; andere werknemers binnen het bedrijf.

Wat wordt verstaan onder werkweigering?

Werkweigering is een verzamelterm voor het weigeren van een ‘redelijke’ opdracht van een werkgever in het kader van het instructierecht. De redelijke opdracht is een opdracht waarvan in het kader van goed werknemerschap (art. 7:611 BW) kan worden verwacht dat dit ‘bij’ de arbeidsovereenkomst hoort.

Kan je zomaar per direct ontslag nemen?

U bent alleen gerechtigd om ontslag op staande voet te nemen als er sprake is van een ernstige situatie (een zogenaamde dringende reden). U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat: uw werkgever u beledigt, bedreigt of intimideert. uw werkgever uw loon niet meer betaalt.

Wat zijn redenen voor ontslag op staande voet?

Geldige reden voor ontslag op staande voet steelt; fraudeert; in ernstige mate niet de bekwaamheden heeft om het werk te verrichten; werk weigert zonder goede reden.

Wat zijn dringende redenen voor ontslag op staande voet?

Een dringende reden is een ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen jou en de medewerker onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Denk hierbij aan diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging, schending van bedrijfsgeheimen, werkweigering zonder goede reden …

Waar heb je recht op bij ontslag op staande voet?

Je krijgt geen WW-uitkering bij ontslag op staande voet. Wel kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Als de kantonrechter het ontslag onterecht vindt, maar je contract wel ontbindt, dan heb je wel recht op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er als je niet op je werk komt?

De medewerker is verplicht om op de overeengekomen of bepaalde arbeidstijd te werken. Doet hij dat niet, dan kan dat een dringende reden met zich meebrengen voor ontslag op staande voet (3.3.2.).

Kan je ontslagen worden zonder waarschuwing?

Sommige gedragingen zijn zo ernstig, dat elke werknemer wel weet dat hij fout zit. In die gevallen kan een werkgever zelfs zonder waarschuwing tot ontslag overgaan. Het gaat dan om gedragingen die reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet.

Wat moet werkgever doen bij ontslag op staande voet?

Laat uw werkgever zo snel mogelijk weten dat u het niet eens bent met het ontslag op staande voet. Schakel daarom direct juridische hulp in. Ook als u twijfelt om te protesteren. Na ontslag op staande voet krijgt u geen loon meer.

Wat is een passende functie?

Een passende functie is een functie die past bij uw persoonlijke mogelijkheden (opleiding, ervaring en capaciteiten).

Wat is een uitwisselbare functie?

Een functie is uitwisselbaar met een andere functie, indien de functies in onderlinge samenhang bezien, naar de inhoud van de functie, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties, en de tijdelijke of structurele aard vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.

Wat met personeel bij stopzetting bedrijf?

In het geval van sluiting van de onderneming moet de werkgever een forfaitaire vergoeding betalen, sluitingsvergoeding genaamd. Deze wordt berekend in functie van de leeftijd en anciënniteit van de werknemer in de onderneming. Deze sluitingsvergoeding komt bovenop de “klassieke” verbrekingsvergoedingen.

Hoe ontsla ik iemand op staande voet?

Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hij hiervoor een geldige reden heeft. Deze reden moet hij u direct vertellen. Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. De werkgever hoeft hiervoor niet eerst naar de kantonrechter.

Wat als een bedrijf stopt?

“Als jouw bedrijf wordt stopgezet, moet je tijdig bij het UWV een vergunning voor ontslag om bedrijfseconomische redenen – in dit geval sluiting van jouw bedrijf – aanvragen.

Wat als je werkgever stopt?

Als je stopt met je bedrijf, moet je dat in elk geval melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Belangrijk om te weten: als je nog van plan bent een uitkering aan te vragen, kan dat alleen zolang je nog ingeschreven bent als bedrijf. Doe dat dus voordat je je bedrijf uitschrijft bij het handelsregister.

Wat zijn ontslagredenen?

Uw werkgever kan u ontslaan bij een combinatie van ontslagredenen. Bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte en ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden mogen daarbij niet meetellen.

Wat is Artikel 7 678 BW?

Artikel 7:678 lid 1 BW Artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek geeft in het eerste lid een ruime omschrijving van wat een dringende reden voor door de werkgever te geven ontslag op staande voet is. In de jurisprudentie is dat per omstandigheid beoordeeld en getoetst door rechters.