Is aannemer verantwoordelijk voor schade?

Is aannemer verantwoordelijk voor schade?

Doorgaans is de aannemer de veroorzaker van de bouwschade. Hij heeft de schade zelf veroorzaakt, of personen waarvoor hij aansprakelijk is hebben de schade veroorzaakt. De aannemer die een fout maakt waardoor schade aan bestaande gebouwen ontstaat handelt onrechtmatig en is dan schadeplichtig.

Hoe aannemer aansprakelijk stellen?

Aansprakelijkheid wegens verborgen gebreken. Eerst en vooral moet u bewijzen dat er een gebrek aanwezig is. Vervolgens moet u aantonen dat het gebrek te wijten is aan de aannemer. Tenslotte moet u ook nog aantonen dat u schade heeft geleden die in oorzakelijk verband staat met het gebrek.

Hoe lang is aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken?

De aannemer is nu ook al op basis van het Burgerlijk Wetboek 20 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Van deze termijn mag je afwijken, en dit gebeurt ook in veel algemene voorwaarden in de bouw, zoals de UAV of de AVA. De termijn is dan 5 jaar voor verborgen gebreken en 10 jaar voor ernstige gebreken.

Hoelang is architect aansprakelijk?

Voor ernstige gebreken kunt u de architect en de aannemer 10 jaar lang aansprakelijk stellen.

Hoe lang is de aannemer verantwoordelijk?

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer wordt bevestigd in de artikelen 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek. Deze artikelen bepalen dat voor alle gebreken die de stevigheid of de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen, de aannemer sowieso gedurende 10 jaar aansprakelijk is.

Wat als aannemer niet reageert op ingebrekestelling?

Als de aannemer niet of niet op tijd reageert op uw ingebrekestelling is er sprake van verzuim . Pas als de aannemer in verzuim is, kunt u een andere aannemer inschakelen om de gebreken te herstellen.

Wat is een constructiefout?

constructiefout – De overbelasting van structuren in een zodanige mate dat deze niet langer geschikt zijn voor hun vereiste functie.

Waar is een architect verantwoordelijk voor?

In principe draagt de architect en/of de opdrachtgever zorg voor het ontwerp van een project en de aannemer voor de uitvoering ervan. Voor schade als gevolg van ontwerpfouten (en dat kán zijn een meetfout) is de architect in beginsel aansprakelijk. Er moet dan wel sprake zijn van een verwijtbare fout.

Wat valt onder de 10 jarige aansprakelijkheid aannemer?

Wat houdt uw tienjarige aansprakelijkheid in? Als aannemer, architect, ingenieur of studiebureau blijft u tot 10 jaar na oplevering-aanvaarding van de werf aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar brengen.

Wat als aannemer niet wil opleveren?

Kan de aannemer het bewijs van weerverlet niet bijbrengen, dan kan hij veroordeeld worden tot betaling van een vertragingsvergoeding aan u als bouwheer. Dit is een vergoeding die per dag vertraging aan de aannemer kan worden opgelegd.