Hoeveel herkansingen PTA?

Hoeveel herkansingen PTA?

Het aantal toetsen en het aantal herkansingen kan dus per school verschillen. Dat mag. Natuurlijk moet het PTA wel voldoen aan de inhoudelijke eisen van het examenprogramma. Het examenprogramma is te vinden op examenblad.nl: een website met alle informatie over de examens.

Wat is een deelraad?

Een deelraad oefent de medezeggenschap uit op een deel van een school, bijvoorbeeld een dependance of een afdeling binnen een grote VO-school. De taken van de deelraad mogen enkel van toepassing zijn op dat gedeelte van de school.

Wat is PTO onderwijs?

Het Programma Toetsing Onderbouw (PTO) geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven. Voor elk vak is een vak-PTO vastgesteld, waarin de precieze planning van toetsen en praktische opdrachten over de leerjaren en periodes is vastgesteld.

Hoeveel PTA’s mag je herkansen?

In het PTA staat bij het desbetreffende vak vermeld of een schoolexamen herkanst kan worden. Er mag per periode, met uitzondering van de laatste periode in het schooljaar, maximaal 1 toets herkanst worden.

Hoeveel examens mag je herkansen?

Ja, normaal gesproken mag iedere scholier na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Dit jaar mag je twee centrale examens herkansen. Je kunt daarmee onvoldoendes wegwerken, om alsnog te slagen, maar je kunt de herkansingen ook gebruiken om een hoger cijfer te halen.

Welke toetsen zijn PTA?

Wat is het PTA Het PTA is het ‘Programma voor Toetsing en Afsluiting’. Het is een superhandig overzicht met alle schoolexamens die je kind in de bovenbouw gaat maken. Niet alle toetsen van de bovenbouw staan in het PTA. Alleen de toetsen die deel uit maken van het schoolexamen.

Wat betekent PTA toetsen?

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen wordt gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen.

Wat betekent de afkorting PTO?

PTO is een afkorting van Power Take Off, ook wel een krachtafnemer genoemd. Een PTO wordt via de versnellingsbak of motor van de vrachtwagen of truck aangedreven.

Wat is PTA in onderwijs?

Het programma van toetsing en afsluiting regelt voor het schoolexamen: welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen. de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt.