Hoe wordt pandrecht op aandelen gevestigd?

Hoe wordt pandrecht op aandelen gevestigd?

Een pandrecht op aandelen wordt gevestigd door middel van een notariƫle akte (art. 2:196 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW)). Bij de vestiging van het pandrecht moet aan een aantal zaken aandacht worden besteed. De verpandbaarheid van de aandelen mag op grond van de statuten niet zijn uitgesloten (art.

Waarom vruchtgebruik op aandelen?

Met een ondernemerstestament kan de langstlevende alle kanten uit. Met een vruchtgebruiklegaat kunnen de aandelen in de familievennootschap aan de kinderen worden toegedeeld, terwijl de langstlevende het vruchtgebruik heeft.

Waarom pandrecht op aandelen?

Een pandrecht strekt tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldvordering. Degene die het pandrecht verstrekt is de pandgever en degene aan wie het recht wordt verstrekt is de pandhouder. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd als de statuten van de BV dat toelaten.

Wat betekent recht van vruchtgebruik?

Recht van vruchtgebruik. Bij een vruchtgebruik-testament gaat het meestal om een woning of vermogen. Degene die het vruchtgebruik krijgt mag de woning blijven gebruiken of kan profiteren van de rente uit het vermogen. Dit heet het recht van vruchtgebruik.

Hoe ontstaat vruchtgebruik?

Vruchtgebruik ontstaat door vestiging of verjaring. De vestiging gebeurt vaak bij notariƫle akte. Dat kan bijvoorbeeld in een testament zijn, een schenkingsakte of een akte inzake verkoop van de eigendom. De verjaring houdt in dat een situatie die feitelijk gelijk is aan het vruchtgebruik, lang genoeg voortduurt.

Is verpand?

pand en hypotheek: het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling.

Wat is verpanden aan hypotheek?

Verpanden is de via hypotheekakte vastgelegde verplichting dat (bijvoorbeeld) een levensverzekering onlosmakelijk verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting. Bij verpanding van een levensverzekering (in het bijzonder kapitaalverzekering) worden de rechten uit de polis overgedragen aan de geldverstrekker.

Wat is een pandrecht op aandelen?

Hoe eindigt pandrecht?

Van rechtswege Wanneer de verplichting waartoe zekerheid is verstrekt is voldaan, eindigt het pandrecht van rechtswege. Het eindigen van het pandrecht wordt aangetekend in het aandeelhoudersregister. Afstand Uit de wet blijkt niet expliciet hoe afstand van een pandrecht moet worden gedaan.

Wat is vruchtgebruik op aandelen?

Vruchtgebruik is het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Die vruchten kunnen van alles zijn: van daadwerkelijke vruchten als appels van een appelboom, tot vruchten als dividenden van aandelen die in vruchtgebruik zijn gegeven.

Kan vruchtgebruiker aandelen verkopen?

Aandelen verkopen? Neen, als vruchtgebruiker kan uw echtgenote de aandelen in principe niet zonder meer verkopen. Enkel en alleen als ze daarvoor de toestemming van uw kinderen heeft, kan dat wel. In principe kan zij wel zelf haar vruchtgebruik op de aandelen verkopen.

Wat zijn de plichten van een vruchtgebruiker?

Rechten en plichten van de vruchtgebruiker *Hij moet in het voordeel van de blote eigenaar een borg stellen. *Hij moet de lasten betalen die op het genot wegen. *Hij draagt de herstellingskosten, met uitzondering van de grove herstellingen.