Hoe werkt een artikel 12 procedure?

Hoe werkt een artikel 12 procedure?

Bent u het niet eens met het besluit van de officier van justitie om de verdachte niet te vervolgen? Of vindt u dat niet de officier van justitie een straf moet opleggen, maar dat de zaak voor de rechter moet komen? Dan kunt u een klacht indienen bij het gerechtshof. Dit wordt een artikel 12 Sv-procedure genoemd.

Wie kan vereffenaar zijn?

Na beneficiaire aanvaarding treden de erfgenamen in beginsel als vereffenaar op (artikel 4:195 BW). Dat geldt ook indien de wettelijke verdeling van toepassing is en de langstlevende echtgenoot de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Welke mogelijkheid heeft een rechtstreeks belanghebbende als hij zij vindt dat het OM ten onrechte niet tot vervolging van een strafbaar feit is overgegaan?

Niet vervolgen In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Welke mogelijkheden hebben burgers om een vervolging af te dwingen wanneer het OM besluit om niet te vervolgen?

De wet stelt in beginsel een viertal eisen voor de behandeling van het beklag door het gerechtshof: Het beklag kan alleen worden ingesteld door een rechtstreeks belanghebbende. Er moet sprake zijn van een beslissing tot niet (verdere) vervolging van een strafbaar feit of van uitvaardiging van een strafbeschikking.

Wat is een beklag?

De mogelijkheid voor rechtstreeks belanghebbenden om te klagen als door het Openbaar Ministerie is besloten om een strafbaar feit niet (verder) te vervolgen. De beslissing om al dan niet alsnog te vervolgen wordt ter beoordeling aan het gerechtshof voorgelegd.

Wat is een vervolgingsbeslissing?

strafrecht: beslissing van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen.

Wat is een uitdelingslijst?

Wat is een uitdelingslijst? De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen.

Welke einduitspraak volgt als blijkt dat de verdachte reeds eerder voor dezelfde feiten is vervolgd?

integratieproces stelt ook regelmatig nieuwe eisen aan aloude nationale rechtsbeginselen. Een voorbeeld daarvan vormt het ne bis in idem-beginsel, dat een tweede vervolging verbiedt voor een feit waarover reeds onherroepelijk door een rechter is beslist.