Hoe weet je het paritair comite?

Hoe weet je het paritair comité?

Check je loonfiche! De indeling in paritair comités dateert van 1968 en is gebaseerd op de economie en de industrieën van toen. Ze is dus vaak achterhaald. Om zeker te zijn welk paritair comité van toepassing is, raadpleeg je best je loonfiche.

Wie valt onder PC 100?

Het PC 100 is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en niet onder een eigen paritair comité, noch het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector ressorteren en voor hun werkgevers.

Hoe bereken ik mijn eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Wat is paritaire samenstelling?

Gelijktallig en zo mogelijk ook gelijkwaardig samengestelde overlegorganen noemt men paritair samengesteld. Bedrijfscommissies zijn paritair samengesteld uit een gelijk aantal leden namens werkgevers- en werknemersorganisaties.

Welk paritair comité heeft mijn bedrijf?

Het nummer van jouw PC vind je terug op je loonfiche, belastingbrief of arbeidscontract. Kort samengevat hangt je PC af van de sector waarin je werkt en je statuut. Arbeiders en bedienden uit hetzelfde bedrijf vallen dus vaak onder twee verschillende PC’s.

Wat is paritair comité 319?

319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten.

Wat is paritair comité 322?

322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren.

Wie valt er onder paritair comité 200?

Het paritair comité (PC) 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen uit de industriële sector, de handel, de diensten of de landbouw en die tot geen enkel ander PC behoren.

Wat is paritair comité 124?

Indien je als arbeid(st)er werkt in een onderneming van (hoofdzakelijk) de bouwsector (ruwbouw, wegenbouw, schrijnwerk, sanitair enz.) maar ook de handelaars in bouwmaterialen en betoncentrales, dan behoor jij tot het paritair comité (PC) 124.

COMITÉ VOOR ARBEIDERS (PC 100) Onder het Aanvullend Paritair Comité 100 vallen de arbeiders en de arbeidsters die werken in ondernemingen die (nog) niet tot een welbepaalde sector behoren. Dit Paritair Comité omvat dus ondernemingen met heel uiteenlopende activiteiten.

Wie zetelt in paritair comité?

Ze zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ze zijn opgericht voor alle bedrijfstakken met de bedoeling om de ondernemingen met gelijkaardige activiteiten te groeperen en een regelgeving uit te werken die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden.

Wat is paritair comité 100?

Indien je als arbeid(st)er werkt in een onderneming die niet tot een ander paritair comité behoort, dan behoor jij tot het paritair comité (PC) 100. Het PC 100 is het aanvullend paritair comité voor de arbeid(st)ers. Je paritair comité bepaalt welke arbeidsvoorwaarden verplicht zijn in jouw sector.

Wat is een geheel getal?

De gehele getallen omvatten 0, de natuurlijke getallen, dus de getallen waarmee wordt geteld, en de tegengestelden daarvan, de negatieve gehele getallen. Een geheel getal heet ‘geheel’ omdat het niet gebroken is en zonder cijfers achter de komma kan worden geschreven.

Wat is pariteit in de geneeskunde?

In de geneeskunde staat het begrip pariteit voor het aantal keren dat een vrouw bevallen is (van een levend dan wel niet-levend kind) na een amenorroeduur van 16 weken of meer. Hier is pariteit afgeleid van het Latijnse parere, baren.

Wat is een pariteit in de politiek?

Pariteit duidt in de politiek gelijk gewicht, toegekend aan elke partij aan, bijvoorbeeld: De Belgische regering is “paritair samengesteld” uit beide taalgroepen, de premier uitgezonderd.

Wat is pariteit in de natuurkunde?

In de natuurkunde is pariteit een begrip dat spiegelsymmetrie, een transformatie die links en rechts verwisselt, betekent. Het wordt vaak bij het onderzoek aan elementaire deeltjes gebruikt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het artikel over pariteitsymmetrie.