Hoe lang mag een schipper varen?

Hoe lang mag een schipper varen?

2º. de maximale vaartijd van het schip bedraagt 12 uur per dag en 50 uur per kalenderweek; 3º. de minimale dagelijkse ononderbroken rusttijd van de schipper bedraagt ten minste 12 uur in elke periode van 24 uur, te rekenen vanaf het einde van iedere rustperiode van ten minste 12 uur; 4º.

Waar mag je niet varen met een zeilplank?

Onverminderd artikel 9.04, eerste lid, is het op de voor de doorgaande vaart bestemde gedeelten van de in bijlage 16 opgenomen vaarwegen verboden te varen met een zeilplank.

Wie heeft er voorrang op het water?

Op het water gaat stuurboord voor bakboord. Rechts heeft voorrang, net zoals dat vaak voorkomt op de weg. Als je in een vaargeul, met betonningen aangegeven, rechts (dus aan stuurboordzijde) van het hoofdvaarwater vaart, heb je voorrang op boten en schepen die het hoofdvaarwater op willen varen.

Hoe snel vaart een binnenvaart schip?

Wanneer het binnenvaartschip stroom mee heeft dan kan soms de 25 km/u gehaald worden, op stil water ligt de snelheid rond de 20 km/u, en bij stroom tegen haalt het binnenvaartschip maar een paar km per uur.

Wat verdien je als matroos in de binnenvaart?

De arbeidsvoorwaarden van een Schipper Binnenvaart zijn vastgelegd in de CAO Binnenvaart 2022. Het salaris van een Schipper Binnenvaart begint bij €2208,- en loopt op tot €3327,- bruto per maand inclusief maximale toeslagen. Het salaris kan hoger uitvallen afhankelijk van de rederij waar je werkzaam bent.

Hoeveel bemanning op een schip?

Op een groot schip wonen twintig tot veertig bemanningsleden; op een kleiner schip vijf.

Wat is A2 vaart?

Bij exploitatiewijze A2 onderbreekt een schip de vaart van 23.00 uur tot 5.00 uur, tenzij het schip is uitgerust met een goed functionerende tachograaf die te allen tijde bereikbaar is voor de in de artikelen 11, eerste lid, en 18, eerste lid, van de wet bedoelde ambtenaren en in werking is gesteld vanaf het begin van …

Waar is het BRP van kracht?

Op grond van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement is het BPR geldig op de openbare wateren van het Rijk die voor scheepvaart openstaan, met uitzondering van: Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek. Hier geldt het Rijnvaartpolitiereglement.