Hebben notarissen beroepsgeheim?

Hebben notarissen beroepsgeheim?

Onder ambtsgeheim wordt de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden verstaan. De notaris heeft beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Wat betreft informatie geldt alle informatie die de notaris in zijn of haar beroepsuitoefening heeft verkregen.

Wat is een daad van aanvaarding?

Hiermee wordt bedoeld handelingen die noodzakelijk de bedoeling om de nalatenschap te aanvaarden weergeven en die slechts in hoedanigheid als erfgenaam kunnen worden gesteld.

Hoe maak je een boedelbeschrijving?

Wanneer het opmaken van een notariële boedelbeschrijving verplicht is, dient u een notaris in te schakelen. De notaris is voor het opstellen van een boedelbeschrijving grotendeels afhankelijk van de informatie die u aanreikt.

Hoeveel tijd om nalatenschap te aanvaarden?

Na het overlijden heeft u 3 maanden tijd om te onderzoeken en te bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Schuldeisers mogen de erfgenamen ook niet direct vragen de schulden te betalen. Ze moeten daarmee wachten totdat de erfgenamen hun keuze hebben gemaakt.

Wat is Lijst 201?

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Successierechten is de bank verplicht om, bij het overlijden van een klant die in het Koninkrijk België woont, een lijst 201 op te stellen van de tegoeden die hij/zij bij de bank aanhield.

Welke rekening wordt geblokkeerd bij overlijden?

Bij een overlijden blokkeert de bank alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene, alsook alle gemeenschappelijke of onverdeelde rekeningen van de overledene en zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Zélfs de eigen rekeningen van de overlevende partner worden geblokkeerd.

Kan een testament ongedaan worden gemaakt door het maken van een nieuw testament?

De inhoud van een testament kan alleen ongedaan worden gemaakt door het maken van een nieuw testament, waarin wordt verklaard dat alle eerdere wilsbeschikkingen worden herroepen. Wordt er in het nieuwe testament verder niets bepaald, dan is op het overlijden het wettelijk erfrecht van toepassing.

Hoe kan ik uw Testament herroepen bij de notaris?

U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen, een nieuw testament laten maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wetten veranderen, u verandert en erfgenamen veranderen. Dit kunnen in de loop der tijd goede redenen zijn om uw testament te herroepen bij de notaris.

Kan een testament een wijziging zijn?

Een testament kan ook een wijziging zijn ten aanzien van een eerder testament, geen algehele herziening dus maar een bijstelling van de eerdere tekst. Dit is vaak een minder transparante manier van herroepen en vereist dat de notaris goed weet welke testamenten eerder zijn opgesteld.

Hoe maak je een Tes­tament op?

Hoe maak je een tes­ta­ment op? 1 Een eigenhandig testament kun je opmaken zonder tussenkomst van een notaris. 2 Je moet het met de hand schrijven, dateren en ondertekenen. 3 Om zeker te zijn dat je testament ‘bovenkomt’ laat je het best registreren bij de notaris.